C# LINQ ile Rastgele Şifre Üretmek

4 Nis

Bu yazıda System.Linq kütüphanesinden faydalanarak rastgele şifre üretmenin ne kadar pratik ve basit olduğunu inceleyeceğiz. Bu pratik çözüme burada rastladım ve herkese faydalı olacağını tahmin ederek paylaşmak istedim.

var chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
var random = new Random();
var result = new string(
  Enumerable.Repeat(chars, 8)
       .Select(s => s[random.Next(s.Length)])
       .ToArray());

Olayın gelişimini incelediğimizde Enumerable sınıfının Repeat fonksiyonundan faydalanıldığını görüyoruz.

Enumerable.Repeat fonksiyonunun syntax düzeni şu şekildedir:

public static IEnumerable<TResult> Repeat<TResult>(
  TResult element,
  int count
)

Çalışma şekli ise TResult türünde Count kadar tekrar eden bir yığın üretecek şekilde ayarlanmıştır. Örneğin 15 tane “Okul” sözcüğü üret şeklide çalışır.

Yukarıdaki şifre üretmek için oluşturulan örnekte bizim verdiğimiz bir diziden her defasında rastgele bir karakter çekildiği için tekrarlı veri yığını oluşmuyor. Sonuç olarak count değeri kadar karakter içeren bir şifre oluşturabiliyoruz.

Asp.Net Web Api ile JSON sonuçlarını Camel Case şeklinde göstermek

1 Nis

Asp.Net Web Api uygulamalarında action metodlar tarafından JSON formatında sunulan nesneler, C# ile oluşturulan nesnelerin özellikleri şeklinde oluşturulurlar. Yani C# tarafında oluşturduğumuz bir Product tipi şu şekilde olsun.

public class Product
{
  public string Name { get; set; }
  public string Price { get; set; }
}

Bu tipe ait bir nesneyi veya nesne gurubunu Web Api ile dışarı sunmak için:

public class ProductController:ApiController
{
   public IEnumerable<Product> Get()
   {
     return new List<Product>
     {
     new Product{CategoryName = "Notebook", ListPrice = "1250 TL"},
     new Product{CategoryName = "Tablet", ListPrice = "850 TL"},
     new Product{CategoryName = "Monitor", ListPrice = "350 TL"}
     };
   }
}

Şeklinde bir Controller oluşturabiliriz. Bu şekilde uygulamamızın vereceği cevabı inceleyecek olursak:

Sonuç-1
Sonuç-1

Kategori isimleri CategoryName şeklinde, fiyarlar da ListPrice şeklinde büyük harfle başlatılmış şekilde görünmektedir. Çünkü bu serileştirme işlemi C# ile oluşturduğumuz Product tipinin property üyelerine göre yapılmıştır. Diğer bir deyişle sınıfta belirlediğimiz property isimleri nasıl yazılmış ise JSON property isismleri de aynı şekilde olşuturulmuştur.

Ancak Javascript tarafında gelenek olarak nesne isimleri küçük harfle başlayan ve CamelCasing yapısına uygun olarak kullanılmaktadır. Bu işlemi Newtonsoft.Json.Serialization kütüphanesi bizim yerimize gerçekleştirebilmektedir. Bunun için WebApiConfig dosyasında bir düzenleme yapmak gerekmektedir.

public static void Register(HttpConfiguration config)
{

var jsonFormatter = config.Formatters.OfType<JsonMediaTypeFormatter>().First();

jsonFormatter.SerializerSettings.ContractResolver = new CamelCasePropertyNamesContractResolver();}

Tekrar çalıştırdığımızda sonuç:

Sonuç-2
Sonuç-2