Minikube nedir, nasıl kurulur?

28 Ara

Minikube Nesir? Minikube, Kubernetes projesi için hizmet veren bir altyapı ürünüdür. Geliştiriciler için local bilgisayarlarda single node bir cluster kurulumu sağlar. Komutlar aracışılığı ile bir cluster ayağa kaldırıp durdurulabilmektedir. Locaol ortamda kurulum için DockerQEMUHyperkitHyper-VKVMParallelsPodmanVirtualBox gibi platformlar üzerinde cluster ayağa kaldırmak için seçenekler sunar.

Kubernetes cluster, AWS, Azure, Google Cloud v.b gibi ortamlarda ücretli olarak kurulup yönetilebilien bir üründür. Geliştirme sırasında local ortamlarda kurulup denemeler yapılabilen bir ortam ihtiyacı gerekmektedir. Bu noktada ilk akla gelen kurulumlardan biri minikube olmaktadır. Minikube kurulumu burada anlatılmaktadır.

Kurulum sonrasında Minikube bir Kubernetes cluster ayağa kaldırmak için kullanıcıdan parametre olarak bir platform belirtmesini ister.  Belirtilmez ise, sistemde öncelikli olarak bir docker platformu arar. Bulamaz ise sırayla Hyperkit, KVM gibi yukarıdaki platformların olup olmadığını kontrol eder ve bulduğu ortamda bir cluster ayağa kaldırır.

Linux işletim sistemi üzerinde brew aracı ile kurlum aşağıdaki komut ile yapılabilmektedir. Aşağıdaki örnekler windows 10 üzerinde kurulu WSL ubuntu komut satırından verilmiştir.

brew install minikube

Single Node Cluster

Kurulum sonrasında minikube cluster için aşağıdaki komutlar çalıştırılır.

Eğer docker üzerinde standart single node bir cluster kurulum istenirse:

minikube start

Eğer sistem üzerindeki hyper-v üzerinde standart single node bir cluster kurulum istenirse:

minikube start --driver=hyper-v

Komut ile cluster oluşturulur ve kubectl aracı, minikube cluster kullanımı için yapılandırılır.

Sitemde birden fazla kubernetes cluster context tanımlı ise bunlar arasında kubectl aracı ile geçiş sağlanabilir. Örneğin sistemde google kubernetes engine (GKE) kurulu ise, bu context üzerine geçiş için aşağıdaki komut kullanılır.

kubectl config set-context gce --user=cluster-admin

Minikube durumunu kontrol etmek için kontrol komutu.

minikube status

Oluşturulan kuebrnetes node’u görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılır.

Multiple Node Cluster

Minikube üzerinde birden fazla node ile kubernetes cluster oluşturmak mümkündür.

minikube start --nodes 2 -p multinode

2 node dan oluşan bir cluster ayağa kaldırılır ve kubeclt aracı, multinode isimli yeni contex üzerinde çalışacak şekilde ayarlanır.

Normalde minikube default profil olarak “minikube” isimli profili arar. Dolayısıyla Multinode oluşturduktan sonra “minikube profile” komutu aşağıdaki gibi cevap vermez.

Bu durumda profil değişikliği yapılmalıdır.

Node kontrolü sonrasında iki node oluştuğu görünebilir.

Cluster Durdurma ve Kaldırma

Kubernetes cluster durdurmak ve tekrar çalıştırmak için gerekli komutlar:

minikube stop
minikube start

Kubernetes cluster kaldırmak için gerekli komut:

minikube delete

veya

minikube delete --all

Docker Network Ayarları Değişikliği

31 Eki

Docker sanallaştırma sistemi, varsayılan ayarlarda 172.17.0.0/12 ağlarını kullanır. Sistemde bu ağlardaki adresleri kullanan başka cihazlar (sunucu, bilgisayar vs.) varsa Docker ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu durumda, olası ağ çakışmalarını önlenebilir. Örneğin 172.21.122.23 adresinde çalışan bir varitabanı sunucusu varsa ve kendi bilgisayarınız bu sunucuya ulaşabildiği halde docker container erişemiyorsa, bu durumda çakışma olma ihtimali yüksektir.

Docker mevcut ağ ayarlarının görüntülenmesi

Docker üzerinde hangi ağların kullanıldığını öğrenmek için aşağıdaki komut kullanılır:

docker network list

Komut çıktısında NAME sütunu, kullanılan ağların adlarını gösterir.

NETWORK ID     NAME        DRIVER       SCOPE
24a38927e118    bridge       bridge       local
b92a38ed491b    elk_net      bridge       local
1d9237551d88    microservice    bridge       local
f57c6099ef24    host        host        local
dbb6fb4096c5    none        null        local

Kullanılan adres alanı (address space) hakkında bilgi almak için aşağıdaki komut kullanılır.

docker network inspect elk_net | grep Subnet
"Subnet": "172.19.0.0/16"

docker network inspect bridge | grep Subnet
"Subnet": "172.19.0.0/16"

Görüldüğü üzere Subnet ayarları tüm network’ler için 172.19.0.0/16 şeklindedir.

Docker mevcut ağ ayarlarının değiştirilmesi

Mevcut ağ ayarlarının değiştirilmesi için windows ve linux işletim sistemlerinde deamon.json dosyalarında düzenleme yapılması gerekmektedir.

Linux dosya konumu: /etc/docker/daemon.json

Windows dosya konumu: C:/Users/YourUserName/.docker/daemon.json

Adım-1

Dosyaya aşağıdaki komutların girilmesi

{
	"live-restore": true,
	"bip": "10.10.0.1/16",
	"default-address-pools": [{
		"base": "10.0.0.0/8",
		"size": 16
	}]
}

Adım-2

Tüm container’ların kaldırılması.

docker rm -f `docker ps -q -a`

Adım-3

Kullanılmayan Docker objelerinin silinmesi.

docker system prune
docker network prune

Adım-4

Docker’ın yeniden başlatılması.

Windows sistemde docker desktop yeniden başlatılır. Linux sistemlerde aşağıdaki komut çalıştırlabilir.

systemctl restart docker

Bu işlemlerin ardından adres alanı (address space) bilgilerine tekrar bakıldığında aşağıdaki gibi değiştiği görülür.

docker network inspect bridge | grep Subnet
"Subnet": "10.10.0.0/16"

Bu durumda network değişikliği tamamlanmış olacaktır. Artık 172’li ip çakışma durumları ortadan kalkacaktır.

Docker Komutları

25 Ağu

Dcoker kurulu bir sistemde CLI üzerinden girilen komutlar ile docker işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Docker CLI bilindiği üzere bir Rest API aracılığı ile komutları arka plan servisi olan Daemon’a aktarmaktadır. Docker kullanımında faydalı komutlar aşağıda listelenmiştir.

1 – docker

CLI üzerinde docker ile ilgili komutların listesi ve parametreleri “docker” komutu ile öğrenilebilmektedir.

C:\Users\Bayram docker
A self-sufficient runtime for containers
 Options:
    --config string   Location of client config files (default
              "C:\Users\Bayram\.docker")
  -c, --context string   Name of the context to use to connect to the
              daemon (overrides DOCKER_HOST env var and
              default context set with "docker context use")
  -D, --debug       Enable debug mode
  -H, --host list     Daemon socket(s) to connect to
  -l, --log-level string  Set the logging level
              ("debug"|"info"|"warn"|"error"|"fatal")
              (default "info")
    --tls        Use TLS; implied by --tlsverify
    --tlscacert string  Trust certs signed only by this CA (default
              "C:\Users\Bayram\.docker\ca.pem")
    --tlscert string   Path to TLS certificate file (default
              "C:\Users\Bayram\.docker\cert.pem")
    --tlskey string   Path to TLS key file (default
              "C:\Users\Bayram\.docker\key.pem")
    --tlsverify     Use TLS and verify the remote
  -v, --version      Print version information and quit
 Management Commands:
  builder   Manage builds
  buildx*   Build with BuildKit (Docker Inc., v0.5.1-docker)
  compose*  Docker Compose (Docker Inc., v2.0.0-beta.6)
  config   Manage Docker configs
  container  Manage containers
  context   Manage contexts
  image    Manage images
  manifest  Manage Docker image manifests and manifest lists
  network   Manage networks
  node    Manage Swarm nodes
  plugin   Manage plugins
  scan*    Docker Scan (Docker Inc., v0.8.0)
  secret   Manage Docker secrets
  service   Manage services
  stack    Manage Docker stacks
  swarm    Manage Swarm
  system   Manage Docker
  trust    Manage trust on Docker images
  volume   Manage volumes
 Commands:
  attach   Attach local standard input, output, and error streams to a running container
  build    Build an image from a Dockerfile
  commit   Create a new image from a container's changes
  cp     Copy files/folders between a container and the local filesystem
  create   Create a new container
  diff    Inspect changes to files or directories on a container's filesystem
  events   Get real time events from the server
  exec    Run a command in a running container
  export   Export a container's filesystem as a tar archive
  history   Show the history of an image
  images   List images
  import   Import the contents from a tarball to create a filesystem image
  info    Display system-wide information
  inspect   Return low-level information on Docker objects
  kill    Kill one or more running containers
  load    Load an image from a tar archive or STDIN
  login    Log in to a Docker registry
  logout   Log out from a Docker registry
  logs    Fetch the logs of a container
  pause    Pause all processes within one or more containers
  port    List port mappings or a specific mapping for the container
  ps     List containers
  pull    Pull an image or a repository from a registry
  push    Push an image or a repository to a registry
  rename   Rename a container
  restart   Restart one or more containers
  rm     Remove one or more containers
  rmi     Remove one or more images
  run     Run a command in a new container
  save    Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
  search   Search the Docker Hub for images
  start    Start one or more stopped containers
  stats    Display a live stream of container(s) resource usage statistics
  stop    Stop one or more running containers
  tag     Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE
  top     Display the running processes of a container
  unpause   Unpause all processes within one or more containers
  update   Update configuration of one or more containers
  version   Show the Docker version information
  wait    Block until one or more containers stop, then print their exit codes

2 – docker version

Docker version komutu ile client ve server hakkında bilgiler edinilmektedir. Bu ekranda hata alınması durumunda daemon servisi ayakta olmayabilir.

C:\Users\Bayram docker
Client:
 Cloud integration: 1.0.17
 Version:      20.10.7
 API version:    1.41
 Go version:    go1.16.4
 Git commit:    f0df350
 Built:       Wed Jun 2 12:00:56 2021
 OS/Arch:      windows/amd64
 Context:      default
 Experimental:   true
 Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:     20.10.7
  API version:   1.41 (minimum version 1.12)
  Go version:    go1.13.15
  Git commit:    b0f5bc3
  Built:      Wed Jun 2 11:54:58 2021
  OS/Arch:     linux/amd64
  Experimental:   false
 containerd:
  Version:     1.4.6
  GitCommit:    d71fcd7d8303wbf684402823e425e9dd2e99285d
 runc:
  Version:     1.0.0-rc95
  GitCommit:    b9ee9c6314499f1b4a7f497e1f1f856fe433d3b7
 docker-init:
  Version:     0.19.0
  GitCommit:    de40ae0

3 – docker info

Bu komut sayesinde sistemde kaç adet container olduğu, çalışan, durmuş olan container sayıları, imaj sayıları ve diğer teknik bilgiler yer almaktarır.

C:\Users\Bayram docker
Client:
 Context:  default
 Debug Mode: false
 Plugins:
  buildx: Build with BuildKit (Docker Inc., v0.5.1-docker)
  compose: Docker Compose (Docker Inc., v2.0.0-beta.6)
  scan: Docker Scan (Docker Inc., v0.8.0)
 Server:
 Containers: 5
  Running: 0
  Paused: 0
  Stopped: 5
 Images: 3
 Server Version: 20.10.7
 Storage Driver: overlay2
  Backing Filesystem: extfs
  Supports d_type: true
  Native Overlay Diff: true
  userxattr: false
 Logging Driver: json-file
 Cgroup Driver: cgroupfs
 Cgroup Version: 1
 Plugins:
  Volume: local
  Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
  Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
 Swarm: inactive
 Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux runc
 Default Runtime: runc
 Init Binary: docker-init
 containerd version: d71fcd7d8303cbf684402823e425e9dd2e99285d
 init version: de40ad0
 Security Options:
  seccomp
  Profile: default
 Kernel Version: 4.19.104-microsoft-standard
 Operating System: Docker Desktop
 OSType: linux
 Architecture: x86_64
 CPUs: 8
 Total Memory: 12.4GiB
 Name: docker-desktop
 ID: E4O2:DUVG:VVJK:SP2R:2WVA:7WBN:OC65:RUOF:XIAB:BTGL:EQH4:Y67U
 Docker Root Dir: /var/lib/docker
 Debug Mode: true
  File Descriptors: 38
  Goroutines: 40
  System Time: 2021-08-22T19:12:04.9565663Z
  EventsListeners: 2
 Registry: https://index.docker.io/v1/
 Labels:
 Experimental: false
 Insecure Registries:
  127.0.0.0/8
 Live Restore Enabled: false

4 – docker <komut> –help

Docker komut listesinden bir komutun hangi parametreler ile çalıştığını öğrenebilmek için –help parametresi kullanılır.

C:\Users\Bayram docker push --help

Usage: docker push [OPTIONS] NAME[:TAG]
 Push an image or a repository to a registry
 Options:
  -a, --all-tags        Push all tagged images in the repository
    --disable-content-trust  Skip image signing (default true)
  -q, --quiet          Suppress verbose output

5 – docker <object> <komut>

Docker komut listesinde çok fazla komut olduğundan dolayı, docker mühendisleri komuttan önce obje isminin kullanılmasını sağlayarak komut karmaşasının önüne geçmek istemişlerdir. Burada obje ismi container, image gibi docker objeleridir. Obje isminin kullanılması zorunlu değil ancak önerilir.

C:\Users\Bayram docker container run hello-world

Komutu aşağıdaki komut ile aynı işi yapar

C:\Users\Bayram docker run hello-world

6 – docker run <image>

Hangi imajdan bir container oluşturulacağı bildirilir. Bu komut daha önce belirtildiği gibi CLI üzerinden Daemon tarafına Rest API ile gönderilir. Örneğin “hello-word” isimli imajdan bir container oluşturulması komutu gönderildiğinde, eğerr daha önce indirilmediyse öncelikle bu imaj Docker Hub üzerinden indirilir. Daha sonra da bu imajdan bir container oluşturulur.

C:\Users\Bayram docker run hello-world

Hello from Docker!
 This message shows that your installation appears to be working correctly.
 To generate this message, Docker took the following steps:
 The Docker client contacted the Docker daemon.
 The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
 (amd64)
 The Docker daemon created a new container from that image which runs the
 executable that produces the output you are currently reading.
 The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
 to your terminal. 
 To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash
 Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/
 For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

Container oluştuurlduğunda içerisindeki ugyulama çalışır ve bu uygulama çalışmaya devam ettiği sürece container çalışmaya devam eder. Uygulama çalışıp bittiğinde container kapatılır. Yukarıdaki örnekte “hello-world” imajı içerisinde planlana uygulama ekrana birşeyler yazdı ve işlemini bitirdi. Bu durumda container da kapatıldı.

7 – docker ps

Çalışan container listesini veren komuttur.

C:\Users\Bayram docker ps
CONTAINER ID  IMAGE   COMMAND  CREATED  STATUS  PORTS   NAMES

Bu durumda sistemde çalışan bir container olmadığı anlaşılmaktadır.

docker ps -a komutu ile hem çalışan hem de durdurulmuş container’ları gösterir.

C:\Users\Bayram docker ps -a
CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND         CREATED     STATUS           PORTS           NAMES
03499e6b9b2b  hello-world       "/hello"         17 minutes ago  Exited (0) 16 minutes ago               affectionate_euclid

Listede görüldüğü üzere her container için unique bir ID ve NAME belirlenir. Container’lar üzerinde işlem yapılırken ID ve NAME kullanılır. Eğer container oluşturulurken isim verilmez ise docker kendi belirlediği ismi kullanır.

8 – docker rm <conatainer id veya name>

Oluşturulan container’ları silmek için kullanılır.

C:\Users\Bayram docker rm 03499e6b9b2b
03499e6b9b2b

Not: Çalışan bir container silinmek sitediğinde sistem hata mesajı verir. Bu durumda ya container durdurulur ve silinir. Ya da “docker rm -f <container>” ile force edilerek silinir.

9 – docker start <conatainer id veya name>

Durdurulmuş bir container’ı çalıştırmak için kullanılır. Daha önceki örneklerde olduğu gibi, bir uygulama çalışıp işini bitirdiğinde container durdurulur. Tekrar çalıştırmak için start komutu kullanılır.

C:\Users\Bayram docker start c48d7640c752
c48d7640c752

10 – docker logs <conatainer id veya name>

Container içerisinde üretilen log’ları listeler. Container içerisinde çalışan program tarafından üretilen çıktıları buradan listelenebilir. Örneğin hello-world isimli container ne kadar çalıştırılırsa log tarafına o kadar çıktı eklenir.

C:\Users\Bayram docker logs c48d7640c752
Hello from Docker!
 This message shows that your installation appears to be working correctly.
 To generate this message, Docker took the following steps:
 The Docker client contacted the Docker daemon.
 The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
 (amd64)
 The Docker daemon created a new container from that image which runs the
 executable that produces the output you are currently reading.
 The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
 to your terminal. 
 To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash
 Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/
 For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

11 – docker run -d <image> ile arka planda çalışan container’lar

Her container, çalışıp işini bitirip kapanan türde değildi. Bazı container’lar sürekli çalışan uygulamalar şeklinde planlandığı için bir kez çalştırıldığında ugyulama hata almadığı ve container durdurulmadığı sürece çalışmaya devam eder. Örneğin httpd imajından oluşturulan container’alr bu şekildedir.

C:\Users\Bayram docker run -d httpd
Unable to find image 'httpd:latest' locally
 latest: Pulling from library/httpd
 e1acddbe380c: Pull complete
 3707e996fb4c: Pull complete
 c14c6b866b5c: Pull complete
 68cf2274a624: Pull complete
 bd362b482eb5: Pull complete
 Digest: sha256:307e3a2f43cd2c58ac37a093dd9adfc2598d00ca4cc0dd978cb1a56ccad4a39f
 Status: Downloaded newer image for httpd:latest
 b62ee5b7e16b7723b665087d1cc30b96ba9590bc6dbb3c0102ee18312afae62d

C:\Users\Bayram docker ps
CONTAINER ID  IMAGE   COMMAND       CREATED     STATUS     PORTS   NAMES
b62ee5b7e16b  httpd   "httpd-foreground"  31 seconds ago  Up 27 seconds  80/tcp  admiring_buck

Öncelikle local sistemde kayıtlı olmayan httpd imajı indidilri ve arkaplanda çalıştırıldı ve dcoker ps komutu ile görüntülendi.

Not: docker uygulamaların stdout ve stderr çıkışlarına bağlanır.

Docker bir uygulama için container çalıştırıdığında mevcut shell, ya da kullanılan komut satırını container da çalışan uygulamanın stdout ve stderr çıkışlarına bağlar. Sürekli arka planda çalışan uygulamalar için run komutu ile -d parametresinin kullanılma sebebi, uygulamanın konsolu kilitlememesidir. Bu parametre ile uygulama arka planda çalşımaya devam eder.

12 – docker exec -it <containerid> sh ile container shell bağlantısı

Docker container içerisinde çalışan shell bağlantısını yapmak için exec komutu çalıştırılır.

C:\Users\Bayram docker exec -it 420F sh
# ls
 bin build cgi-bin conf error htdocs icons include logs modules
# exit

Komutta kullanılan “-it” parametresi “interactive terminal” anlamına gelir. “sh” parametresi ise shell anlamına gelmektedir. Linux container olduğu için, ls komutu ile container içindeki dosyalar listelelenebilir. exit komutu ile container içerisinden çıkılabilir. Container çalışmaya devam eder.

13- docker <object> inspect <id veya name>

inspect komutu, ilgili obje hakkında çok detaylı bilgiler verir.

C:\Users\Bayram docker container inspect 4f
[
   {
     "Id": "4f200ee8aa19197260259e78636de7df39fbb946b8363f6aa1122051832e81d6",
     "Created": "2021-08-24T18:53:04.4160754Z",
     "Path": "httpd-foreground",
     "Args": [],
     "State": {
       "Status": "running",
       "Running": true,
       "Paused": false,
       "Restarting": false,
       "OOMKilled": false,
       "Dead": false,
       "Pid": 1137,
       "ExitCode": 0,
       "Error": "",
       "StartedAt": "2021-08-24T18:53:05.0525906Z",
       "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
     },
  ....
  ....

Sadece container değil image gibi objeler ile ilgili bilgiler alınabilmektedir.

Docker Nedir?

24 Ağu

Docker nasıl ortaya çıkmıştır?

Docker container teknolojisi, Linux işletim sisteminin çekirdeğine 2008 yılında eklenen Linux Containers (LXC) özelliği ile birlikte doğmuş bir fikirdir. LXC, Linux işletim sistemindeki control groups (cgroups) ve namespaces özellikleri kullanılarak uygulandı ve herhangi bir patch gerektirmeden tek bir Linux çekirdeği üzerinden çalıştırıldı.

Namespaces özelliği, işletim sistemi üzerinde birden fazla process yada uygulama birbirinden izole bir şekilde uygulanbilirliği sağlar. Örneğin Network, Mount, User, Control Group gibi birden fazla namespace bulunabilmektedir.

Control Groups (cgroups) özelliği ise google mühendisleri tarafından linux işletim sistemine eklenmiş bir özelliktir. Bu özellik sayesinde namespace ile izole edilen process’lere ya da uygulamalara CPU, I/O, memory, network gibi kaynak sınırlaması getirilebilmektedir.

Bu gelişmeler ile birlikte Linux işletim sisteminde çalışan iki farklı A ve B uygulamlarını Linux namespaces özelliği ile izeole edip, control groups özelliği ile de A uygulamasına 4Gb Ram, 2 CPU ve B uygulamasına da 2Gb Ram, 1CPU kullanım sınırlaması gibi yapılandırmalar sağlanabilir hale geldi.

Uygulamaların izolasyonu sayesinde her uygulama için bir sanal makine açmak yerine, bir LXC açarak daha ölçeklenebilir bir mimari tasarlanmıştır. Çünkü her uygulama için açılan sanal makinede kullanılamayan atıl kapasiteler meydana gelmektedir. Container yapısı sayesinde atıl kapasiteler daha uygun bir biçimde bölüştürülerek daha fazla uygulamaya hizmet verebilecek hale gelmiştir.

Linux Container ile uygulamaların izolasyonu için ayarlamaların yapılması, paket halinde sunulmuş bir çözüm değildi. Bu nedenle uygulamalarını izole etmek isteyen developer’lar için LXC kullanmak biraz zahmetliydi. Bunun çözümünü 2013 yılında San Francisco’da dotClud firması, Docker isimli açık kaynak kodlu biz çözüm geliştirerek kullanıcılara sunmuştur. Bu gelişme ile birlikte developer ve mühendisler, Docker teknolojisi ile çalışarak, uygulama izolasyonunu kolay bir şekilde sağlayabilmiş ve bu nedenle Docker teknolojisi çok hızlı bir biçimde yaygınlaşmıştır.

Docker her ne kadar açık kaynak ve ücretsiz olsa da, 2014 yıllarında Docker firması şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirerek Docker Enterprise versiyonunu da piyasaya sunmuştur.

Docker nasıl çalışır?

Docker’ın çalışabilmesi için öncelikle siteme bir docker engine kurulmalıdır. Docker engine, aşağıdaki üç temel bileşeni kullanarak uygulamaları geliştirmenize, birleştirmenize, göndermenize ve çalıştırmanıza imkan sağlar. (https://www.docker.com üzerinden indirilerek kurulum yapılabilir.)

Docker Daemon: Docker imajları, container’ları, ağları ve depolama birimlerini oluşturup yöneten bileşendir.

Docker Engine REST API: Docker daemon servisine dışarıdan CLI veya uygulamalar tarafından Rest API aracılığı ile erişerek komutlar verebilmeyi sağlayan bileşendir.

Docker CLI: Docker daemon ile iletişim kurmayı sağlayan komut satırı ya da konsol arayüz bileşenidir.

Docker sayesinde tek bir işletim sistemi üzerinde birden fazla uygulama birbirinden izole bir şekilde çalışabilmektedir.

Windows Üzerinde Docker Kullanımı

Docker kurulabilmesi için Windows’un sanallaştırma özelliğinin açılması istenir. Docker mimarisi Linux üzerinde inşa edildiğinden dolayı Windows işletim sisteminde de kurulan Docker desktop uygulaması, Windows işletim sistemi üzerinde bir Linux sanal makine oluşturmaktadır. Bu sanal makine üzerine docker kurulmaktadır.

Docker Mimarisi

Docker mimarisi, client-server modelini kullanır ve Docker Client, Docker Host, Network, Storage ve Docker Registery/Hub bileşenlerinden oluşur.

Docker Mimarisi

Docker Client

Kullanıcıların Docker Daemon ile iletişim kurabilmesini sağlar. Bir client aynı hostta bulunan Daemon ile veya uzaktaki bir hostta bulunan Daemon ile bağlantı kurabilir. Docker client, kullanıcılara sunduğu komut satırı arabirimi (CLI) ile daemon üzerinde build, run, stop gibi komutlar ile işlemler yapabilmeyi sağlar. Temel amacı, imajların regestry kaynağından çekilerek host’ta çalışmasını sağlamaktır. Genel client komutları:

docker build
docker pull
docker run

Docker Host

Uygulamaları çalıştırmak ve yürütmek için sunulan ortamdır. Host bileşenleri; Docker Daemon, Imaj, Container, Nerwork ve Storage şeklindedir. Docker daemon bütün komutları CLI üzerinden Rest API aracılığı ile alır. Gerektiğinde hizmetlerini yürütebilmek için diğer daemon’lar ile iletişim kurabilir. Daemon, client tarafından istenen container imajlarını çeker ve build eder. Client tarafından istenen imajı çektikten sonra build file(Dockerfile) olarak adlandırılan dosyadaki talimatları uygulayarak container için çalışan bir model oluşturur. Dockerfile içerisinde, container çalıştırılmadan önce Daemon tarafından yüklenmesi gereken bileşenlere ait yönergeler veya container çalıştırıldıktan sonra komut satırından çalıştırılacak talimat ve komutlar bulunmaktadır.

Docker Objects

Uygulamanın container üzerinde ayağa kaldırılması sırasında birçok obje kullanılır. Bunlar:

 • Image
 • Container
 • Network
 • Storage

Image

Image nesnesi, container oluşturmak için kullanılan salt okunur bir binary şablondur. Container ihtiyaçlarını ve yeteneklerini açıklayan meta veriler içerir. Temel olarak uygulamaları depolamak ve taşımak için kullanılır. Örneğin bir asp.net uygulaması yazdığınızda, bu uygulama için oluşturulan container image nesnesi, uygulamanın bütün bağımlılıklarını ve runtime ortamını içeren bir paket şablon oluşturulur. Bu imajlar, şirket içerisinde özel olarak veya dış dünya ile genel olarak Docker Hub gibi genel kayıt alanlarına aktarılarak paylaşılabilir.

Container

Imaj ile planlanmış ve hazırlanmış uygulamanın çalışan haline container denir. Bir imajdan container oluşturulurken network ve storage gibi ek sınırlamalar belirlenebilir. Container çalıştırıldıktan sonra, çalışan container’a bağlanarak içerisinde konfigurasyon ayarları yapmak ta mümkündür. Ancak bu pek önerilen bir işlem değildir. Bunun yerine imaj içerisinde gerekli düzenlemeler yaparak yeniden bir container oluşturmak daha iyi bir yöntemdir. Çünkü container’lar kullan at mantığında çalıştırılan objeler olduğu için, container içerisinde bir problemin çözülmesi durumunda o anlık çözüm oluşturulmuş olur. Container yeniden oluşturulduğunda aynı problem ile ayağa kalkacaktır.

Bir imajdan bir container oluşturulurken ek erişim belirtilmedikçe container sadece imajda belirlenen kaynaklara erişebilir. Container’lar sanal makinelerden çok daha küçük boyutta olduğundan dolayı saniyeler içinde ayağa kalkabilirler. Aynı imajdan birden fazla container oluşturmak da mümkündür.

Network

Docker uygulama odaklı bir biçimde ağ oluşturmayı sağlar ve geliştiricilere ağ ayarlarını belirleme imkanı sunar. Temel olarak Default Doceker Network ve User Defined Network olmak üzere iki türlü ağ kullanılabilmektedir. Varsayılan olarak Default kurulumunda None, Bridge ve Host olmak üzere üç farklı ağ tanımlıdır. None ve Host ağları Docker’daki ağ yığınının bir parçasıdır. Bridge ise otomatik olarak bir gateway ve IP subnet oluşturur ve bu ağa dahil tüm container’lar IP adresleme yoluyla birbirleri ile konuşabilirler. Ancak default bridge network iyi ölçeklenemediği ve ağ kullanılabilirliği açısından kısıtlamaları olduğu için pek tercih edilmez.

Dİğer bir tür ise user-defined ağlardır. Yöneticiler, birden çok kullanıcı tanımlı ağı yapılandırabilir. Bunlar:

 • Bridge Network: Default bridge network ile benzer şekilde çalışır ancak farklı olarak ağ içindeki konteynerlerin birbirleriyle iletişim kurmaları için port yönlendirmeye gerek yoktur. Diğer fark, otomatik ağ keşfi için tam desteğe sahip olmasıdır.
 • Overlay Network: Container’ların farklı host’larda barındırıldığı durumda overlay network (yerel paylaşım ağı) kullanılır. Burada dikkat edilmesi gereken şey, Docker engine’lerin swarm modunun cluster için etkinleştirilmesi gerekir.
 • Macvlan Network: Bridge ve Overlay ağlarını kullanırken, container ile host arasında bir köprü bulunur. Bir Macvlan ağı bu köprüyü kaldırarak, port yönlendirme ile uğraşmadan container kaynaklarını harici ağlara gösterme imkanı sağlar. Bu işlem, IP adresleri yerine MAC adresleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Storage

Container içerisinde veri saklayabilmek için bir writable layer bulunur. Container silindiğinde bu writable-layer da silineceğinden dolayı veri kaybı yaşanır. Örneğin bir postgresql container oluşturulup içerisine veriler kaydedildikten sonra container silinirse veritabanına kaydedilen bütün bilgiler de silinmiş olur. Kalıcı veri depolaması için Docker dört seçenek sunar.

 • Data Volumes: Kalıcı bir depolama birimi oluşturma, birim ismini değiştirme, birimleri listeleme ve ayrıca birim ile ilişkili container’ları listelemeyi sağlar. Depolama birimi(volume) host dosya sistemi üzerinde oluşturulur. Veriler container dışına aktarıldığı için container silindiğinde kaybolmaz. Yeni oluşturulan container için aynı dosya yolu berlilendiğinde yeni container da aynı yere yazabilir.
 • Data Volume Container: Özel bir container üzerine bir depolama birimi oluşturularak diğer container’ların da buraya yazması sağlanabilir. Bu sayede volume container ile application container birbirinden bağımsız olur ve bu sayade birden fazla container ile paylaşılabilir.
 • Directory Mounts: Host’ta bulunan bir dizinin bir container’a monte edilmesidir. Önceki bahsedilen durumlarda depolama birimlerin(Volume) Docker birimleri klasörü içinde olması gerekirken, directory mout söz konusu olduğunda, host’taki herhangi bir dizin birim için kaynak olarak kullanılabilir.
 • Storage Plugins: Harici depolama platformlarına bağlanma yeteneği sağlar. Bu eklentiler, depolamayı ana bilgisayardan bir depolama dizisi veya bir cihaz gibi harici bir kaynağa eşler. Docker’ın Eklenti sayfasında bir depolama eklentisi listesi bulunabilir.
  • HPE 3PAR
  • EMC (ScaleIO, XtremIO, VMAX, Isilon)
  • NetApp
  • Azure File Storage
  • Google Compute Platform

Docker Registries

Imajları depolayabileceğiniz ve indirebileceğiniz konumlar sağlayan hizmetlerdir. Başka bir deyişle, bir Docker registry, bir veya daha fazla Docker imajını barındıran Docker depolarını içerir. Public regitery’ler Docker Hub ve Docker Cloud ortamlarıdır. Genel registery komutları:

docker push
docker pull
docker run

Kaynaklar

 • https://www.aquasec.com/cloud-native-academy/docker-container/docker-architecture
 • https://docs.docker.com/get-started/overview

Container ve Sanal Makineler Arasındaki Farklar

22 Ağu
Conatiner vs Virtual Machines

Sanal Makineler

Sanal makineler donanımsal altyapının(infrastructure) üzerine bir Hypervisor sistem kurularak yapılandırılrlar. Piyasada bir çok sanallaştırma platformu bulunmaktadır.

 • Microsoft hyper-v
 • Virtual Box
 • VMware

Hypervisor üzerine de sanal makineler kurulmaktadır. Her bir sanal makine genelde Linux veya Windows işletim sistemine sahiptir.

Container’lar

Container sistemleri için donanımsal altyapı(infrastructure) üzerine tek bir işletim sistemi ve bu işletim sistemi üzerine de Docker gibi container engine kurulur.

Container kullanmanın en önemli özelliklerinden biri, bir uygulamayı, kendine ait bağımlılıkları ve framework altyapılarıyla birlikte paketleyip dış dünyaya sunabilme imkanı vermesidir. Yukarıdaki şemada bulunan APP1, APP2, APP3 gibi uygulamaların her biri bir imaj haline getirilerek tüm dünyanın kullanımına açılacak şekilde Docker Registry üzerinden dağıtılabilir. Bu süreç deterministiktir. Yani uygulama imajın oluşturulduğu makinede nasıl çalışıyorsa başka birinin docker sisteminde de aynı şekilde çalışır.

Karşılaştırmalar

Bir sanal makine eğer tek bir uygulamanın barındırılması amacıyla kuruluyorsa, bu durumda işletim sistemi üzerinde uygulamanın altyapısal yönetimi ve işletim sisteminin yönetiminin yapılması gerekmektedir. Ancak container sistemlerde tek bir işletim sistemi bulunduğundan ve uygulama altyapıları container içerisine image aracılığı ile inşa edildiğinden dolayı bu tür bakım gereksinimleri ortadan kalkar.

Sanal makineler tek bir uygulama için kurulduğunda atıl kapasiteler meydana gelmektedir. Örneğin 4GB ram varsa işletim sistemi bunun bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullanır ve üzerine kurulan uygulama da aynı şekilde ihtiyacı olanı kullandığında arta kalan memory miktarı ve işletim sisteminin kendi ihtiyaçları için kullandığı memory miktarı boşa giden kaynaklar olarak değerlendirilebilir. Container sistemlerde tek bir işletim sistemi kendi ihtiyacını kullanırken kalan kaynaklar uygulama ihtiyaçlarına göre tasnif edilerek kullanılır. Artan kaynaklar da yeni container’lar için boşta bekletilebilir. Bu sayede daha ölçeklenebilir bir yapı oluşturulabilir.

Container sistemlerde yönetilmesi gereken tek bir işletim sistemi varken, sanallaştırma sistemlerde yönetilmesi gereken birden fazla işletim sistemi bulunur.

Container endine direk donanım üzerindeki işletim sistemine değil de, sanal makineler üzerine de kurulabilir. Sanallaştırma sistemleri container sistemler için altyapı oluşturabilirler.

Container sistemlerde oluşturulan imajlar dünyanın her yerinde çalıştırılabilir hafif yüklü paketlerdir. Sanal makineler de her ne kadar paketlenebilir olsa da, paketin çalışabilmesi için diğer sistemde aynı hypervisor ve benzer donanımsal sistemlerin olması gerekir. Ayrıca paket boyutları çok büyük oladuğu için taşınabilirlik daha zor olabilmektedir.