Asp.net MVC EditorTemplates Kavramı

26 Tem

ASP.NET MVC projelerinde HTML kontrollerine etki edebilmenin bir yöntemi de EditorTemplate oluşturmaktır. Model tarafında tanımlanan bir tipe ait bir property için özel şablon(template) hazırlamak mümkündür. Örneğin bool tipindeki bir değişkene karşılık radio button grubu, checkbox veya combobox oluşturmamızı sağlamaktadır.

Bunu bir örnekle açıklamak daha isabetli olacaktır.

Views/Shared dizini içerisine EditorTemplates adında bir dizin oluşturarak işe başlayabiliriz.

EditorTemplates içerisine de YesNo.cshtml adında bir partial view oluşturauyoruz. Bu partial view ile basit bir şekilde bir bool türüne ait combobox temsil etmeye çalışacağız. Örneğin bir kayıt sırasında kişiden alınan profil tipinin genel veya özel olduğu bilgisini temsil edebiliriz.

Eğer genel seçilirse true, özel seçilirse false dikkate alınacak.

Bu template nasıl kullanılacak?

Template kullanımı için bir model içerisindeki bool tipini UIHint attribute ile imzalamamız gerekecek. UIHint attribute parametresi olarakta template adını giriyoruz.

public class Register
{
   [UIHint("YesNo")]
   [Display(Name="Profil Türü")]
   public bool Accept { get; set; }
}

Bu sayede Register modelini kullanan view sayfalarında @Html.EditorFor(m=>m.Accept) şeklindeki ifadelerin yerine direk SelectList gelecek.

Sonuç:

Asp.net MVC Custom Image Helper

24 Tem

Asp.net mvc uygulamalarında view tarafında kullanılmak üzere kendi özel extension metodlarımızı oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz extension metodları da mevcut Html helper tipine bağlayarak rahatlıkla kullanabiliriz.

Html helper tipinde mevcut extension metodlar Action, ActionLink, Label,… şeklinde devam etmektedir. Asp.net mvc takımı, genel ihtiyaçları karşılamak için bu metodları oluşturmuştur. Tüm ihtiyaçlara karşılık verecek metodları da oluşturup sisteme dahil etmeleri de anlamsız ve büyük bir yüktür zaten. İhtiyacımız olan tipleri kendimiz geliştirebilmemiz için bize açık kapı bırakılmıştır.

Bizde bu kapıdan girerek kendi image extension metodumuzu Html helper tipine dahil edelim.

Extension metodlar, statik bir sınıf içerisine statik metodlar halinde tanımlanırlar. Biz de bu şartlara göre Image metodumuzu oluşturabiliriz.


public static class ImageHelper
{
   public static MvcHtmlString Image(this HtmlHelper helper, string imageUrl, string altTag)
   {
      TagBuilder tag = new TagBuilder("img");
      tag.MergeAttribute("src", imageUrl);
      tag.MergeAttribute("alt", altTag);

      return MvcHtmlString.Create(tag.ToString());
   }
}

Artık bu sınıfı view tarafına gösterdiğimizde, @Html.Image(“”,””) şeklinde kullanabiliriz. O halde ImageHelper sınıfını view tarafına nasıl göstereceğimizi inceleyelim.

1.Yol

View sayfasının içerisinde using keywordu ile sınıfın bulunduğu dizini göstermek. View sayfasının  en üstüne @using MyProject.Helpers kodunu yapıştırarak extension metodu kullanmaya başlayabiliriz.

2.Yol

Solution penceresinde ASP.NET MVC projemizin Views dizinindeki web.config dosyası içerisindeki <system.web.webPages.razor>  içerisindeki <namespaces> düğümüne ekleyebiliriz.


<namespaces>
  <add namespace="System.Web.Mvc" />
  <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
  <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
  <add namespace="System.Web.Routing" />
  <add namespace="MyProject.Helpers" />
</namespaces>

Bu yöntemi uyguladığımızda ilk etapta kodun kullanımı sırasında, extension metodumuzun altını kırmızı olarak çizebilir. Ancak kod çalışır. Eğer visual studio restart edilirse artık extension metodun altı çizilmeyecektir. Bu sorun intellisense tarafına kodumuzun web.config tarafından dahil olamadığındn kaynaklanıyor.

Kodun kullanımı:

@Html.Image(“../Content/Images/flower.jpg”,”flower”)

Sonuç:

ASP.NET MVC ile Dosya okuma ve yazma işlemleri

14 May

Web ortamında bazı durumlarda dosyalarla işlem gerektiren durumlar olabilmektedir. Örneğin bir HTML sayfa, CSS dosyası, Text dosya veya şu anda aklıma gelmeyen bir çeşit dosyanın içeriğinin online olarak değiştirilmesi gibi.

Bu işlemi, ASP.NET MVC ortamında nasıl gerçekleştirebileceğimizi inceleyelim. Bu işlem için dosyalarımızın bulunduğu bir dizini belirleyip içindeki dosyaları kullanıcının önüne döküp, istediği gibi düzenlemesini sağlamaya çalışalım.

Dizin içindeki dosyaları kullanıcıya veren bir model sınıfı oluşturalım.


public class PersonelFiles
{
   public string FileName { get; set; }
}

Bu model sınıfından üretilen bir view oluşturmak için File controller içerisine Files adında bir action metod oluşturalım.


public class FileController : Controller
{
   public ActionResult Files()
   {
     DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/Files"));

     var personelFiles = new List<PersonelFiles>();

     foreach (var item in directory.GetFiles("*.txt"))
     {
       personelFiles.Add(new PersonelFiles { FileName = item.Name });
     }

     return View(personelFiles);
   }
}

Files dizinindeki *.txt uzantılı dosyalarımızı listeleyecek bir view artık bu action metod üzerinden oluşturulabilir. Files() action metoduna sağ tıklayıp create view diyerek ilerleyebiliriz.

Şimdi de dosyaların içeriğini editleme işlemini gerçekleştirmek için, düzenle linkine tıklandığında dosya içeriğini bir kutu içerisinde bize sunacak action metodu yazalım.

Metod adı Edit şeklinde olacaktır.


public ActionResult Edit(string id)
{
   if (!string.IsNullOrEmpty(id))
   {
     StreamReader reader = new StreamReader(Server.MapPath("~/Files/") + id, System.Text.Encoding.Default);

     var content = new FileEditFormView()
     {
       FileContent = reader.ReadToEnd(),
       FileName = id
     };

     reader.Close();
     reader.Dispose();

     return PartialView("_Edit", content);
   }

   return View("FileNotFound");

}

Edit modtodu, düzenle linkine tıkladığımızda linkteki id parametresiyle dosya adını Edit metoduna verecektir. dosya içeriği okundukran sonra  FileEditFormView şeklinde karşımıza gelecektir.

Kaydet butonuna bastığımızda da POST metodu ile gönderdiğimizde de yazma işlemini gerçekleştireceğiz.


[HttpPost]
public ActionResult Edit(FileEditFormView form)
{
   StreamWriter writer = new StreamWriter(Server.MapPath("~/Files/") + form.FileName, false, System.Text.Encoding.Default);

   writer.Write(form.FileContent);
   writer.Close();
   writer.Dispose();

   return RedirectToAction("Files");
}

Bu şekilde işlem tamamlanmış olacaktır.

Düzenleme Geçmişi:

Başlık düzenlendi 25.09.2013
İçerik düzenlendi 25.09.2013